Fysiotherapie is een relatief nieuw begrip in de diergeneeskunde, bij de humane therapie is het al langer bekend onder de naam kinésitherapie.

Kinésitherapie en fysiotherapie zijn twee dezelfde begrippen.


Dezelfde behandelingstechnieken worden gebruikt als in de humane kinésitherapie: massage, stretching, mobilisaties, electrotherapie, laser, oefentherapie, hydrotherapie.


We beschikken over moderne apparatuur om uw huisdier optimaal te behandelen.

La physiothérapie est une discipline assez nouvelle en médecine vétérinaire, en médecine humaine la physiothérapie est plus connue sous le nom kinésithérapie.

La kinésithérapie et la physiothérapie sont donc deux termes similaires.


Les techniques thérapeutiques sont pareils qu'en médecine humaine: massage, stretching, mobilisations, électrothérapie, laser, exercices, hydrothérapie.


Nous disposons d'appareillage moderne pour soigner votre animal de compagnie de façon optimale.

Indicaties fysiotherapie

De lijst van aandoeningen waarvoor fysiotherapie kan ingezet worden is groot. Hieronder een aantal voorbeelden:

- verminderde sportprestaties

- verlamming

- spierziekten

- acute letsels aan het bewegingsstelsel na een blessure of ongeval

- obesitas

- revalidatie na fracturen en operaties (kruisband, meniscus, patellaluxatie, ...)

- gewrichtsafwijkingen zoals OCD, dysplasie (elleboog, heup)

- rug- en nekklachten

- artrose en ouderdomsklachten

- tendinitis, bursitis, artritis

- discus hernia, spondylose en lumbo-sacrale instabiliteit

- slecht helende wonden

Heel veel aandoeningen en diersoorten komen in aanmerking voor fysiotherapie en zijn onmogelijk om allemaal op te sommen. Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft.

Indications physiothérapie

La liste d'affections pour laquelle la physiothérapie peut être indiqué est longue. Ci-dessous quelques exemples:

- réduction des performances sportives

- paralysie

- maladies musculaires

- lésions aigües à l'appareil locomoteur à la suite d'une blessure ou accident

- obésité

- révalidation de fractures ou après opérations (ligaments croisés, ménisque, luxation de la rotule, ...)

- anomalie des articulations comme l'OCD, dysplasie (coude, hanche)

- Problèmes de dos et de nuque

- arthrose et symptômes de vieillesse

- tendinite, bursite, arthrite

- hernie discale

- blessures qui cicatrisent mal

La physiothérapie est éligible pour beaucoup d'affections et d'espèces animales. Il est impossible de tous les énumérer. Si vous avez des question n'hésitez pas à nous contacter.

Obesitas

Door het sedentaire leven van onze huisdieren zien we jammer genoeg ook gewichtsproblemen bij deze verschijnen.

Een gewichtstoename leidt tot een hogere belasting van heel het lichaam (gewrichten, hart, pezen,...), waardoor uw huisdier minder geneigd is om te bewegen en spelen. Omgekeerd kan een lichaamsklacht de reden zijn dat uw dier minder wil bewegen.

Na een grondig onderzoek van uw huisdier wordt er een individueel plan opgesteld. De 3 pijlers zijn de aanpak van lichaamsklachten, voeding en beweging.

Obésité

Dû à la vie sédentaire de nos animaux de compagnie une augmentation des cas obèses est observé.

Une augmentation du poids engendre une charge supplémentaire pour tout le corps (articulations, coeur, tendons, ...) avec pour conséquence que votre animal aura moins envie de bouger et jouer.

A l'inverse, un problème physique peût être une raison que votre animal veut moins bouger.

Après un examen physique approfondi un plan individuel sera établi.

Les 3 piliers sont traiter la cause des problèmes physiques, l'alimentation et des exercices.

Hydrotherapie

In de onderwaterloopband kunnen we spelen met de parameters om de sessie moeilijker of gemakkelijker te maken. Deze parameters zijn het waterniveau, de hellingsgraad, duur van de sessie, snelheid van de loopband en eventuele hulpmiddelen. Hoe lager het waterniveau hoe meer er gewicht moet gedragen worden en hoe minder zijwaartse stabiliteit. Het niveau wordt bepaald in functie van de gewenste doelstelling.

Zoals elke goede behandeling is een minimum van 10 sessies vereist, één sessie zal niet voldoende zijn.

Hydrothérapie

En fonction des paramètres du tapis roulant immergé la session d'hydrothérapie sera plus facile ou plus difficile. Ces paramètres sont le niveau de l'eau, le degré de pente, durée de la session, vitesse et éventuellement l'utilisation d'outils adéquats. Au plus le niveau de l'eau est bas au plus de poids doit être supporté et au moins de stabilité latérale. Le niveau est adapté en fonction du but recherché.

Comme toute bonne thérapie un minimum de 10 sessions est recommandé, une seule session ne sera pas suffisante.